Chess

2019-02-02 17:46 entry-ref_197

dark chess on lichess?

2019-01-16 21:05 entry-ref_183

nice pic

2018-11-27 22:11 entry-ref_150

The French Defense: Advance Variation Pt. 1, Mix - French defense

2018-09-23 00:12 entry-ref_134
2018-08-14 20:16 entry-ref_131

Kasparov Karpov Lyon 1990 World Chess Championships FULL Documentary

Kasparov vs. Karpov, Game 20 | WCC 1990 - GM Yasser Seirawan - 2015.03.05

Copyright 2018 Cem Aydin