Chess

2018-09-23 00:12 entry-ref_134
2018-08-14 20:16 entry-ref_131

Kasparov Karpov Lyon 1990 World Chess Championships FULL Documentary

Kasparov vs. Karpov, Game 20 | WCC 1990 - GM Yasser Seirawan - 2015.03.05

2018-08-12 20:54 entry-ref_130

anti-tartakower, links:

1985 Kasparov - Karpov Title Match

game 4

2018-05-01 20:38 entry-ref_112
19:01 entry-ref_110

pos. to study, amongst many others (KRP vs KR)

Copyright 2018 Cem Aydin